Cookie instellingen

Hallo, leuk dat je op onze site kijkt! We hebben ons uiterste best gedaan om deze site zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je in te richten. Zodat jij snel vindt wat je zoekt. Daarom gebruiken we cookies: kleine tekstbestandjes die ons laten zien waar bezoekers zoals jij behoefte aan hebben. Niets geks, niets ernstigs en we beloven dat je er geen last van zult hebben. Meer informatie

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Regiomanager


Je gaat 36 uur per week werken.

Solliciteer direct!

Korte schets Azora
Azora is een gerenommeerde zorgorganisatie in de Achterhoek met als kernregio’s Oude IJsselstreek en Montfterland. Bij Azora staat plezier, professionaliteit, ertoe doen en gezien worden voorop. Azora biedt zorg thuis, VPT, revalidatie- en herstelzorg, Azora heeft een advies- en behandelcentrum voor
paramedische dienstverlening en biedt wonen met zorg op 10 locaties. Deze locaties zijn tevens uitvalsbasis én ontmoetingsplek voor wijkbewoners. Azora wil bevorderen dat haar cliënten eigen regie hebben, autonomie en verbondenheid ervaren en het gevoel hebben er toe te doen. ‘Positieve
gezondheid’ (Machteld Huber) is het leidend principe. Gezondheid, preventie en leefstijl zijn het uitgangspunt, niet de ziekte en de behandeling. Vanuit die visie werkt Azora in de regio prominent en intensief samen met ondernemers, overheid en collega zorginstellingen. Daarmee staat Azora letterlijk midden in de gemeenschap en geeft Azora professionele invulling aan het voor de Achterhoek zo kenmerkende ‘noaberschap’. Azora wil bijdragen aan het leefplezier van ouderen en aan het werkplezier van medewerkers. Immers beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Medewerkers zijn trots op hun organisatie; meerdere jaren op rij is Azora uitgeroepen tot beste werkgever van Gelderland.

Azora wordt geleid door een eenhoofdige Raad van Bestuur. Eind 2020 is Mieke Zemmelink aangetreden. Naast de bestuurder bestaat het MT uit een Manager Zorg Thuis, een Manager Revalidatie & Behandeling, een Medisch Manager, Regiomanagers en de managers van de ondersteunende diensten HR, Financiën, Vastgoed en ICT & Innovatie. In het MT wordt de strategische beleidscyclus gedefinieerd en vormgegeven. De uitvoeringscyclus vindt in de regio’s en bedrijfsondersteunende organisatieonderdelen plaats. Bij Azora werken ca. 2.200 medewerkers en 1.100 vrijwilligers samen. Azora is financieel gezond; de omzet bedraagt ruim € 92 mio met een positief resultaat van ruim € 1,9 mio (Jaarverslag 2022).

Externe ontwikkelingen
De overheid kiest voor een duidelijk meer ondersteunende rol en verwacht dat burgers vanuit zelfredzaamheid meer eigen regie nemen over hun leven én dus ook in kwetsbare fases waarin zorg noodzakelijk is. Beschikbare budgetten worden krapper, de arbeidsmarkt binnen de zorg kent steeds grotere tekorten, terwijl ook in de Achterhoek blijkt dat het aantal ouderen (en daarbinnen het aantal 80+) met zorgbehoeften groeit. Ondanks het bijzonder kenmerkende noaberschap in de regio blijkt er ook sprake te zijn van afname van mantelzorg en informele zorg. Daarmee ontstaat de zogenaamde zorgkloof. Zorg zal in toenemende mate thuis geleverd worden.
Voor de bekostiging hebben zorgorganisaties te maken met meerdere partijen (gemeenten, zorgkantoor, zorgverzekeraar); stakeholders met ieder hun eigen inhoudelijke en (financiële) eisen. Dit vraagt om zorgvuldig stakeholdermanagement. Stakeholdermanagement richt zich ook op het ontstaan en onderhouden van (nieuwe) verbindingen in de keten. Technologische ontwikkelingen en innovatie zijn zeer belangrijk en bedoeld om processen in de zorg efficiënter te maken en de kwaliteit van leven van cliënten te verhogen. Maar vragen ook om nieuwe deskundigheid van medewerkers. Van hen wordt verwacht dat zij daarin flexibel kunnen meebewegen.

Ontwikkelingen en opgaven Azora
Azora is volop in beweging. Uitdagingen binnen de ouderenzorg zoals hierboven omschreven (demografische ontwikkelingen, arbeidsmarkt- en woningproblematiek) vragen om leiderschap, ondernemerschap en veranderkracht die o.a. gericht is op integrale samenwerking, zowel binnen als buiten de organisatie als tussen de verschillende disciplines.
De afgelopen periode heeft de Azora zich vanuit een breed perspectief georiënteerd op de toekomst.Landelijk verschenen nota’s (WOZO, IZA en GALA) zijn uitgangspunt voor het beleid en zijn vertaald naar strategische thema’s en te realiseren doelstellingen (zie strategienota 2024-2026). Deze nota beschrijft een aantal relevante veranderingen voor structuur, leiderschap & autonomie met consequenties voor medewerkers. De nieuwe koers stelt eisen aan de organisatie en vraagt om wendbaarheid, slagkracht en resultaatverantwoordelijkheid van mensen. Daar waar van cliënten het vergroten van zelfredzaamheid en samenredzaamheid wordt verwacht, geldt dit evenzo voor medewerkers. Van hen wordt verwacht dat zij meer en zelf oplossingsgericht hun taken zullen uitvoeren. Dat vraagt ‘loslaten’ en meer eigen verantwoordelijkheid. Deze beweging is de basis van de besturingsfilosofie en vertaalt zich door naar alle lagen in de organisatie; teammanagers, (Regio)managers en bestuur. Voor de inrichting, specifiek voor het onderdeel wonen en zorg heeft dit geleid tot de keuze voor twee Regiomanagers met een grotere en meer strategische verantwoordelijkheid. Passend bij de gemaakte keuzes in de besturing is de reeds in gang gezette positionering van de ondersteunende diensten naar naast een ondersteunende rol, een meer signalerende, adviserende en controlerende rol; kortom sparringpartners. Ook dit heeft consequenties voor verbinding in de eigen organisatie en de inrichting van gezamenlijke werkprocessen en werkwijzen.
Azora heeft altijd volop geparticipeerd in de regio en voor de komende jaren is het belangrijk om focus te blijven hebben op de regionale ontwikkeling en samenhang. Azora neemt hierin een actieve rol; de bestuurder is o.m. voorzitter van de thematafel de Gezondste Regio. Met meerdere partijen in de Achterhoek wordt samengewerkt. Voorbeelden richten zich op digitale gegevensuitwisseling, innovaties, inzetten op preventie en beweging en leefbaarheid, opleiding en capaciteitsinzet

Functiebeschrijving

De Regiomanager geeft leiding aan en draagt zorg voor een effectieve en efficiënte organisatie van woon- en zorg processen rondom cliënten binnen de locaties. De omvang van de regio’s waar de
manager verantwoordelijkheid voor zal dragen betreft € 40 mio 350 cliënten en 800 medewerkers / 425 fte.
De Regiomanager is integraal verantwoordelijk voor de locaties, alsmede het realiseren van de afgesproken resultaten met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, financiën en medewerkerstevredenheid. Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor het ontwikkelen en realiseren van het tactisch en strategisch beleid, binnen de strategische kaders van en visie op wonen, welzijn, zorg en behandeling. De basis hiervoor is gelegen in inspirerend leiderschap en samenwerking, primair als manager van de regio en voor medewerkers en professionals op de diverse locaties. Tegelijkertijd ook als collega en lid van het MT binnen Azora. De Regiomanager werkt hierbij nauw samen met zijn/haar collegae MT leden en is daarmee medeverantwoordelijk voor het resultaat van de organisatie als geheel. Van alle collegae in het managementteam wordt verwacht dat men in gezamenlijkheid, samenwerking en samenhang initiatieven neemt en een actieve bijdrage levert aan de ontwikkeling en uitvoering van de strategie van Azora. Daarin participeert de Regiomanager actief in (Azora brede) werkgroepen en commissies als voorbereiding op de beleidsvoering en treedt daarbij op als programmamanager, voorzitter, kartrekker, verbinder en aanspreekpunt.
De Regiomanager vertegenwoordigt zijn/haar onderdeel en Azora bij in- en externe overlegsituaties en onderhandelingen. Tevens is de Regiomanager verantwoordelijk voor een actieve participatie en medezeggenschap van de cliënten (Cliëntenraad).

Dit betekent dat je in ieder geval
• over een HBO+ / academisch werk- en denkniveau beschikt;
• aantoonbare veranderervaring met integrale verantwoordelijkheid hebt in een zorgorganisatie;
• affiniteit hebt met ouderenzorg en in staat bent je snel in te werken in / of op de hoogte bent van
de ontwikkelingen in de ouderenzorg.
• bedreven bent in bedrijfsvoering met kennis van bedrijfs(voerings)processen;
• ondernemend en resultaatgericht bent met ervaring in een vergelijkbaar ondernemende (zorg
gelieerde) context.

En daarnaast vooral
• organisatie- en omgevingssensitief bent;
• je als mens, collega en samenwerkingspartner verbindt, zowel met de medewerkers van de woon zorgcentra, MT en Azora breed en met de belangrijke stakeholders;
• van nature een coachende en faciliterende stijl van leidinggeven hebt;
• een people manager en een warme verbindende, empathische persoonlijkheid bent;
• innovatief bent en beschikt over een grote veranderbereidheid en in staat bent om anderen hierbij
te betrekken en te enthousiasmeren;
• een leider kunt zijn die er krachtig durft te staan, feitelijk en consistent is in sturing;
• beschikt over een flexibele persoonlijkheid en vaardigheden om in lopende projecten vloeiend aan
te sluiten en te bewegen en om in andere situaties een project te kunnen leiden;
• gemakkelijk schakelt, in staat bent om op alle niveaus te communiceren en te enthousiasmeren;
• met humor opereert en vertrouwen weet te wekken;
• stevig in je schoenen staat en dilemma’s en discussies niet uit de weg gaat.

Het aanbod

Het betreft een fulltime dienstverband (36 uur) met de aanstelling voor een vast dienstverband.
Honorering is vastgesteld conform FWG 75 CAO VVT. Salariëring wordt beoordeeld in relatie tot opleiding en werkervaring. In het tijdpad wordt ervan uitgegaan om de manager te benoemen per 1 juni 2024.

Informatie

Voor meer (inhoudelijke) informatie kunt u contact opnemen met drs. Hannelie Post van Crown Gillmore, telefoonnummer 033 – 28 58 700 / 06 25 12 56 86.
Indien u na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw CV en motivatie sturen via de website van Crown Gillmore BV: www.crowngillmore.nl

Solliciteren

Indien u na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw CV en motivatie via de website van Crown Gillmore uploaden. Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk 27 februari 2024.
Het invullen van een vragenlijst van een ondersteunend (ontwikkel) assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Voor deze functie binnen Azora wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd.

Solliciteer